Όροι & Υποχρεώσεις

Χρήσιμες Πληροφορίες
Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς

Η µεταφορά εγγράφων και δεµάτων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Για τη μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», ο αποστολέας  έχει ρητή γνώση των όρων και των ρητρών που αναφέρονται στο παρόν και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες.

 • Άρθρο 1: «Κάθε Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (για χάριν συντομίας ΣΥ.∆Ε.ΤΑ.) της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι: συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» με εντολή του και για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται σε κάθε αποδεικτικό παραλαβής – παράδοσης της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.». Επίσης δηλώνει ότι με το  παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς από το σύστημα της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου, των υπό μεταφορά αγαθών. 
 • Άρθρο 2: Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αποστέλλει ή που βρίσκεται υπό διεκπεραίωση δεν εμπίπτει στα απαγορευμένα και μη αποδεκτά ταχυδρομικά αντικείμενα από την “BIZ COURIER & LOGISTICS A.E” (άρθρο 3) β) κάθε είδος που αναγράφεται σε κάθε αποδεικτικό παραλαβής - παράδοσης της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», περιγράφεται σωστά και  σύμφωνα με το νόμο γ) Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και η πλήρης διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη δ) Η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της ε) Θα καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την  αποθήκευση των αντικειμένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον χρέωση απαιτηθεί λόγω της φύσης του αντικειµένου (αν είναι αυτό εύθραυστο αν έχει ειδική αξία, αν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις κατά τη µεταφορά, κλπ). 
 • Άρθρο 3: Η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει καθώς και δικαιούται να μην παραλάβει προς διακίνηση αντικείμενα εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρησή τους από εκπρόσωπό της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.». Η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» δικαιούται, είτε κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή της, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχόμενου ή εάν ο Αποστολέας έχει δώσει για οποιονδήποτε λόγο ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία για τη διεκπεραίωση, καθώς κι αν κρίνει (η εταιρεία) ότι ένα αντικείµενο είναι επικίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια και υγεία καθώς και εάν δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς και η αποστολή δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
  Ειδικότερα  η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», δεν αναλαμβάνει την αποστολή, παραλαβή και μεταφορά  των παρακάτω αντικειμένων και εγγράφων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): χρήματα, συνάλλαγμα, χρυσό, πολύτιμα μέταλλα και λίθοι, αρχαιότητες, έργα τέχνης, λαχεία, ομόλογα, ευπαθή τρόφιμα, προσωπική αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνηση τους απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» δεν θα αποδέχεται προς διακίνηση όσα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα. Η  «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων όταν αυτή αντίκειται στο νόμο ή διεθνείς συμβάσεις.  Σε κάθε περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μεταφοράς χρημάτων μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών, παρά μόνον μέσω ειδικών υπηρεσιών Αντικαταβολής, εισπράξεων για τρίτους ή ηλεκτρονικής μεταφοράς.
 • Άρθρο 4: Η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να  εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι-φορτωτικές, τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανέκυψαν κατά τη διεκπεραίωση όπως δασμοί και φόροι που απαιτούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, αμοιβή εκτελωνιστή, έξοδα που προέκυψαν κατά την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί.
 • Άρθρο 5: Η “BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.” διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της “BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.” αναλαμβάνει ο Αποστολέας.
 • Άρθρο 6: Η  «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική-ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφομένου στο αποδεικτικό παραλαβής - παράδοσης της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», ως «αποστολέα». Σε περίπτωση επιλογής της  υπηρεσίας αντικαταβολής με άλλο τρόπο πέραν των μετρητών (αξιόγραφα όπως επιταγή, γραμμάτιο κλπ), η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ημερομηνία, την εγκυρότητα ή τα λοιπά στοιχεία του αξιόγραφου (επιταγή, γραμμάτιο κλπ), ενώ για την ημερομηνία η ευθύνη αφορά αποκλειστικά τη συμφωνία του αποστολέα με τον παραλήπτη.
 • Άρθρο 7: α) Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας ή ολικής κλοπής ή ολικής καταστροφής του περιεχομένου ενός φακέλου, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50 € και μέγιστη αποζημίωση 70 € και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.  β) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται  ελάχιστη αποζημίωση 100 € και μέγιστη αποζημίωση 400 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. γ) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της δηλωθείσας αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή. δ) Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή. ε) Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας. στ) Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων. ζ) Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6 € για κάθε μέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100 €. Σε κάθε περίπτωση, η προαιρετική ασφάλιση των αποστολών από τον αποστολέα πραγματοποιείται με χρηματική επιβάρυνση του αποστολέα, σύμφωνα με το άρθρο 8. Η δηλωμένη αξία κάθε αντικειμένου αποδεικνύεται από τα σχετικά παραστατικά που πρέπει να προσκομίσει ο αποστολέας.
  Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα από την Απόφαση  688/52/16.4.2013 (ΦΕΚ Α’ 1412/10-6-2013), ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται. Η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» συμβάλλεται με τον Εντολέα/Αποστολέα επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της μόνο για άμεση ζημία και για τα όρια που περιγράφονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θετικής ή αποθετικής ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κ.λ.π) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν, ακόμα και στην περίπτωση που ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των εκάστοτε αποστολών. Ο Αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου – στην περίπτωση που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του καταβάλλοντας την αντίστοιχη επιβάρυνση ο ίδιος – είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια στο παρόν άρθρο και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω ορίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.
  Περαιτέρω ο χρήστης των ταχυδροµικών υπηρεσιών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αναφερόµενα στην ιστοσελίδα και στον ΧΥΚ της εταιρείας όρια αποζηµιώσεων και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές.  Κάθε διεθνής μεταφορά διέπεται από τους όρους και περιορισμούς των εν ισχύ διεθνών συμβάσεων. 
 • Άρθρο 8: Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να καλύψει την αποστολή του για μεγαλύτερα ποσά από τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο 7, καθώς και στην περίπτωση κάλυψης αυξημένης ευθύνης της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», πλέον του ποσού  που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο 7, απαιτείται ειδική σχετική αίτηση του αποστολέα  για επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο τον πελάτη. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αποστολέας, αναλαμβάνει ο ίδιος και αποδέχεται την αποκλειστική ευθύνη για όλους τους κινδύνους απώλειας, καταστροφής ή ζημίας. Σε περίπτωση ασφάλισης των μεταφερομένων ειδών σε ασφαλιστική εταιρία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του Εντολέα ή του Αποστολέα ή τρίτου αυτός οφείλει να δηλώσει και εγγυάται στην «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», ότι στην ασφάλιση έχει περιληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, σε περίπτωση δε μη αναγραφής του ανωτέρω όρου στην ασφαλιστική κάλυψη είναι υπεύθυνος έναντι της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη. 
 • Άρθρο 9: Η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» τηρεί και ακολουθεί τους χρόνους παράδοσης που αναγράφονται στην ιστοσελίδα https://www.bizcourier.eu/ και στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους και προσφορές της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης των αποστολών πέραν των ορίων που ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1412/10-06-13) σε περίπτωση αποδεδειγμένης, με υπαιτιότητά της, καθυστέρησης επίδοσης. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.», για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Η “BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.”  σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε ανώτερη βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες.
  Η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση των αποστολέα/παραλήπτη/εντολέα/πελάτη/χρήστη για οποιαδήποτε αποστολή και από οποιαδήποτε αιτία εφόσον αυτοί δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας. Η«BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.»,  δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλές του δικαιούχου αποζημίωσης με ποσά αποζημίωσης. Επιπλέον, η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, εξαιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου και αυτά δεν αναγράφονται στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ, καθώς και όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία και τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα (Κώδικας ∆εοντολογίας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, 688/52/16.4.2013). Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει με την παράδοση της αποστολής στον Παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη, με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ, χωρίς την έγγραφη επισήμανση οποιασδήποτε Επιφύλαξης, αποτελεί αναμφισβήτητη απόδειξη του ορθού της παράδοσης.
 • Άρθρο 10: Κάθε απαίτηση πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στην «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» στην εξής διεύθυνση, 8ο χλμ Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου, ΤΚ 19400, στο Κορωπί,  σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.».
 • Άρθρο 11: Η διαδικασία επίλυσης διαφορών για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών (χρηστών) και την επίλυση τυχόν διαφορών γίνεται είτε με φιλικό διακανονισμό( μέσω γραπτής επικοινωνίας του εντολέα/χρήστη με την “BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.” είτε  με τον ορισμό Τριμερούς Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών.  Για πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» στο τηλ. 2117101466.
 • Άρθρο 12: Για όλες τις υπηρεσίες η «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» δύναται να πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους κάθε μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες για λογαριασμό του αποστολέα στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της προς τον αποστολέα:  να αναθέτει σε τρίτους ή να συμπληρώνει κάθε έγγραφο, να τροποποιεί κωδικούς προϊόντων ή υπηρεσιών και να καταβάλει κάθε δασμό και φόρο που απαιτείται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς  και να κατευθύνει την αποστολή προς τον εκτελωνιστή του παραλήπτη στην χώρα εισαγωγής (κατόπιν ειδικής συνεννόησης.) 
 • Άρθρο 13: Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία. Τυχόν έξοδα για τη φύλαξη των ανεπίδοτων αντικειµένων τα οποία θα γνωστοποιούνται στον αποστολέα /παραλήπτη θα βαρύνουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη εις ολόκληρον. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100 ευρώ, οπότε σε συνεννόηση με την Ε.Ε.Τ.Τ. αποδίδονται σε αυτήν.
 • Άρθρο 14: Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ της «BIZ COURIER & LOGISTICS A.E.» και του χρήστη/ εντολέα αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Για τυχόν πληροφορίες οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν  µέσω e-mail στην διεύθυνση info@bizcourier.eu.
Βεβαίωση ΕΕΤΤ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Bεβαίωση Eγγραφής της εταιρίας μας, στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ.